Základné informácie k projektu:

Prijímateľ: Emel Bratislava, s. .r. o.
Partner projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Názov projektu: Knowledge discovery – štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania
Kód ITMS: 26240220063
Operačný program: Operačný program Výskum a vývoj
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet
Prioritná os: 4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológii získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji.
Miesto realizácie projektu: Švabinského 21, 851 01 Bratislava
Rozpočet prijímateľa: 1 607 565,08 EUR
Rozpočet partnera: 180 665,44 EUR


Trvanie projektových aktivít: 01/2011 – 03/2014

Cieľ projektu:

Prispieť k posilneniu výskumnej a vývojovej základne podnik. sféry prostredníctvom výskumu a vývoja nových postupov a metód pre štruktúrovanie rozsiahlych dát.

Špecifický cieľ projektu 1: Aplikácia vhodných súčasných postupov v oblasti štrukturovania rozsiahlych dát na konkrétne doménové oblasti.
Špecifický cieľ projektu 2: Vytvorenie postupov a metodík pre štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (knowledge discovery) a ich prezentácia.

Rámcový rozpočet projektu:

Aktivity projektu

Aktivita 1.1 Monitoring aktuálnych trendov a metód v oblasti knowledge discovery
Aktivita 1.2 Adaptácia poznatkov z monitoringu trendov a metód na vybrané doménové oblasti
Aktivita 2.1 Overenie metodológií na experimentálnych a reálnych dátach
Aktivita 2.2 Sprístupnenie výsledkov projektu odbornej verejnosti a potencionálnym užívateľom

Aktivita 1.1 Monitoring aktuálnych trendov a metód v oblasti knowledge discovery
Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je zabezpečiť kontinuálny prísun relevantný vstupov z teoretickej výskumnej činnosti, ktorý poskytne vývojovému tímu informácie nutné pre realizáciu jednotlivých laz projektu.
Opis aktivity:


Aktivita 1.2 Adaptácia poznatkov z monitoringu trendov ci metód na vybrané doménové oblasti:
Cieľ aktivity: Cieľom realizácie aktivity je adaptovať identifikované existujúce postupy v oblasti štruktúrovania rozsiahlych dát na zvolené doménové oblasti.
Opis aktivity:

Aktivita 2.1 Overenie metodológií na experimentálnych a reálnych dátach
Cieľ aktivity: Cieľom realizácie aktivity je overiť upravené postupy pre jednotlivé doménové oblasti na experimentálnych a reálnych dátach a adaptovať ich na základe výsledkov testovania.
Opis aktivity: Pre potreby efektívnejšieho nastavenia jednotlivých aktivít projektu sa aktivita 2.1 Overenie metodológií na experimentálnych a reálnych dátach rozdeľuje do dvoch etáp:

- Overenie metodológií na experimentálnych dátach

- Overenie metodológií na reálnych dátach.

Počas realizácie jednotlivých aktivít projektu môže nastať požiadavka na výmenu vybranej metodológie (napr. z dôvodu nízkej úspešnosti zvolenej metódy). V takomto prípade sa použije iná metóda, ktorá sa najprv overí a adaptuje na experimentálnych dátach apo dosiahnutí vyššej úspešnosti sa táto metóda aplikuje na reálne dáta. Týmto prístupom sa dosiahne časová efektivita a zníži sa počet nevhodných metód pre potreby štruktúrovania rozsiahlych dát. Pri realizácií tejto aktivity bude nevyhnutné využívať vysokovýkonné zariadenia pre potreby zberu, spracovania, analýzy a vizualizácie výsledkov. Z pohľadu finančnej efektívnosti sa predpokladá využitie služieb špecializovaného technologického centra, zastrešujúceho prevádzku a údržbu hardvérovej a softvérovej infraštruktúry, ako aj zabezpečenie optimálnych podmienok pre prevádzku serverového riešenia (klimatizácia, zálohovanie dát, zabezpečovací systém).


Aktivita 2.2 Sprístupnenie výsledkov projektu odbornej verejnosti a potenciálnym užívateľom
Cieľ aktivity: Cieľom realizácie tejto aktivity je sprístupniť výsledky výskumno-vývojovej činnosti žiadateľa aj partnera odbornej verejnosti a potenciálnym užívateľom.
Opis aktivity:

Napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu